2.9.1 Algemene reserve

Specificatie begrote en gerealiseerde mutaties op de algemene reserve

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./
Struct.

Rekening 2016

Rekening 2017

Bedragen x € 1.000

R9

01-01

Bestemming resultaat

I

-17.398

14.890

Toevoegingen:

R5

13-04-2015

Herstelplan stichting Kunstbedrijf Arnhem

S

369

369

R5

25-09-2017

Actualisatie subsidie Musis Stadstheater Arnhem

I

0

130

R5

29-06-2015

Verzelfstandiging MSSA: frictiekosten

S

40

40

R5

29-05-2017

Actualisatie activa verzelfstandiging Natuurcentrum en Sportbedrijf

I

0

23

R6

30-05-2016

Budget 2GetThere

I

0

288

R7

18-12-2017

Vrijval deel 2016 DU Gezond in de Stad

I

0

115

R7

14-11-2016

Aandelenoverdracht Nazorg Bodem

I

54

0

R8

10-07-2017

Actualisatie FJP 2016

S

0

10

R9

11-11-2013

Ingroei weerstandsvermogen naar 75%

S

2.459

2.589

R9

02-11-2015

Verrekening tekort 2017 en overschotten 2018 en 2019

S

0

2.301

R9

18-12-2017

Vrijval BR Taakmutaties gemeentefonds - Overloop

I

0

1.206

R9

11-11-2013

Rente o.b.v. de stand per 1-1

S

654

874

R9

05-11-2012

Ingroei naar 90% weerstandsvermogen

I

462

462

R9

25-09-2017

Toekenning nominale compensatie 2017

I

0

350

R9

09-11-2009

Reservering t.b.v. rampenoefening

S

5

5

R9

02-11-2015

Afronding

I

1

0

R9

03-11-2014

Vrijgekomen ISV-gelden toevoegen aan AR 2016

I

5.381

0

R9

02-11-2015

Ingroei vermogenspositie

I

500

0

Totaal toevoegingen

9.925

8.762

Onttrekkingen:

R0

30-05-2016

Extra budget Rekenkamer

I

85

0

R1

07-11-2016

VGGM

I

0

121

R4

18-12-2017

Vorming eigen vermogen verzelfstandiging Natuurcentrum

I

0

100

R5

18-12-2017

Vorming eigen vermogen verzelfstandiging Sportbedrijf

I

0

500

R5

02-11-2015

Scholing ouderen op het gebied van ICT

I

50

50

R5

29-06-2015

Verzelfstandiging MSSA: voeding eigen vermogen MSSA

I

684

0

R6

19-06-2017

Onderbesteding Participatiebudget tbv Werkbedrijf

0

820

R6

30-05-2016

Armoede-agenda

I

743

0

R6

30-05-2016

Budget 2GetThere

I

288

0

R6

30-05-2016

Consequenties stijging klanten AVI

I

216

0

R6

30-05-2016

Consequenties stijging bijstandsklanten

I

176

0

R6

30-05-2016

Extra capaciteit vluchtelingenstroom

I

100

0

R8

10-07-2017

Actualisatie FJP 2016

S

0

8

R8

02-11-2015

Park Klarenbeek

I

216

0

R9

19-06-2017

Sluiten maken jaarschijf

I

0

12.857

R9

03-11-2014

Sluitend maken jaarschijf

I

563

1.830

R9

13-11-2017

Actualisatie subsidie Musis Stadstheater Arnhem

I

0

130

R9

13-11-2017

Sluiten maken jaarschijf

I

0

-3.864

R9

13-11-2017

Aanvullende besluitvorming m.b.t. nieuwe cao

I

0

-718

R9

30-05-2016

Vorming BR Frictiekosten verzelfstandigingen

I

10.731

0

R9

02-11-2015

Afronding

I

1

0

Totaal onttrekkingen

13.853

11.834

Saldo per 31-12 boekjaar

28.805

40.623