GR Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

De ODRA is een regionale uitvoeringsorganisatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu en mogelijk ook voor bouwen, natuur en water op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Bij de oprichting is afgesproken dat ODRA per 2017 overgaat op outputfinanciering. Omdat de kengetallen van producten nog onvoldoende onderbouwd konden worden, is in 2017 proefgedraaid om ervaring op te doen. In 2017 zijn veel bouwaanvragen afgehandeld waardoor de ODRA meer kosten heeft gemaakt voor vergunningverlening en toezicht. Aan de andere kant zijn de opbrengsten uit bouwleges ook hoger uitgevallen.

Of de hogere kosten opgevangen kunnen worden door meer legesopbrengsten is afhankelijk van het soort aanvraag. Als er veel bouwaanvragen zijn in de laagste categorie (lage bouwsom) dan zullen de kosten hoger zijn dan de legesopbrengst.