Scalabor B.V.

In het jaar 2017 zijn de voorbereidingen getroffen om Scalabor B.V. (werknaam: Werkbedrijf Arnhem) op te richten. Scalabor B.V. is opgericht door de gemeente Arnhem in november 2017. Op 22 december heeft het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Presikhaaf Bedrijven besloten om activiteiten per
1 januari 2018 over te dragen aan Scalabor B.V. De gemeente Arnhem heeft de aandelen volgestort voor een bedrag van € 3,5 miljoen. Tevens heeft het college besloten om borg te staan voor een bedrag van maximaal
€ 4,0 miljoen, zodat Scalabor B.V. een lening kan aangaan bij de BNG.

Met de oprichting van de sociale onderneming Scalabor B.V. wil de gemeente Arnhem de volgende zaken bereiken:

  • de ontstane impasse rondom de toekomst van Presikhaaf Bedrijven doorbreken;
  • de leefsituatie van Arnhemmers met afstand tot de arbeidsmarkt verbeteren;
  • de uitvoeringsstructuur van de Participatiewet doorontwikkelen;
  • de werkgelegenheid voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt behouden, verbeteren en uitbouwen;
  • de aanwezige infrastructuur van passend werk, kennis en expertise van het huidige Presikhaaf Bedrijven benutten;
  • de ontmantelings- en frictiekosten van Presikhaaf Bedrijven beperken;
  • een meer eenduidige sturing van de uitvoering bevorderen;
  • en een transformatie inzetten (i) van sociale werkvoorziening naar arbeidsontwikkelbedrijf, (ii) van bolwerk naar knooppunt in het (arbeids-)regionale netwerk en (iii) van hekkensluiter naar middenmoter.