Benodigde versus beschikbare weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de gemeente in staat is om financiële en budgettaire tegenvallers op te vangen. Op basis van dit Jaarverslag 2017 beschikt de gemeente over voldoende weerstandsvermogen. De beschikbare weerstandscapaciteit van € 47,4 miljoen is groter dan de benodigde weerstandscapaciteit van € 22,9 miljoen (90%).

Benodigd versus beschikbare weerstandscapaciteit

MJPB 2017-2020

Turap 2-2017

Jaarverslag 2017

90%

90%

90%

Bedragen x € 1.000

Benodigde weerstandscapaciteit

Gemeentebrede risico's

15.984

15.836

16.172

Risico's grondexploitatie

16.417

7.770

6.007

Grote projecten niet zijnde grondexploitatie

2.799

2.107

685

Totaal

35.200

25.713

22.864

Beschikbare weerstandscapaciteit

Algemene reserve

43.673

39.901

40.623

Weerstandscapaciteit Grondbedrijf

0

1.642

8.913

Begroting (begrote mutaties in de AR, post onvoorzien en strikt onvermijdbaar 2018)

1.039

1.039

-5.055

Resultaat 2017

0

7.951

17.617

Verwachte besluitvorming

-14.699

Totaal

44.712

50.533

47.399

Benodigd versus beschikbaar ruimte irt aanzuivering

9.512

24.820

24.535

Weerstandsfactor

1,27

1,97

2,07

Verschil (> factor 1,3)

17.106

17.676

Toelichting

Bij de opmaak van dit jaarverslag 2017 is er, ten opzichte van de 90%-grens, sprake van een verschil boven de factor van 1,3. De weerstandsfactor komt bij een zekerheidspercentage van 90% uit op 2,1.
Het weerstandsvermogen is ten opzichte van de Turap 2-2017 nagenoeg gelijk gebleven.

De herziening van de spelregels voor de berekening van het weerstandsvermogen als een eventueel vervolg op het onderzoek spelregels weerstandsvermogen (zie eerder in deze paragraaf), waarbij rekening zou worden gehouden met grotere tegenvallers dan in deze paragraaf gepresenteerd, zullen van invloed zijn op de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Deze zal dan hoger moeten zijn. Dat heeft ook invloed op de hoogte van de berekende weerstandsfactor die lager zal worden. Zoals aangekondigd zal de besluitvorming over de spelregels nog moeten plaatsvinden.
Dit onderzoek past binnen de initiatieven om de financiële positie van de gemeente voor de lange termijn te verbeteren en te versterken (zie daarvoor ook de raadsbrief 'Financiële positie en doorkijk begroting' van 16 januari 2018).
Bij de berekening van het benodigde weerstandsvermogen in deze paragraaf is uitgegaan van de huidige spelregels.

Een belangrijke mutatie in dit jaarverslag is een stijging van de beschikbare weerstandscapaciteit van het Grondbedrijf. Deze stijging is tot stand gekomen doordat het grondbedrijf een aanzienlijk positief resultaat heeft geboekt. Tot op heden liet het grondbedrijf de winst, vanuit het voorzichtigheidsprincipe (immers nog niet gerealiseerd), pas vrijvallen als de projecten (bijna) waren afgerond. De gewijzigde regelgeving BBV verplicht nu, onder voorwaarden, tot tussentijdse winstnemingen in de projecten (zie ook paragraaf grondbeleid). Dit zorgt ervoor dat dit jaar het resultaat eenmalig duidelijk hoger is, zie ook de raadsbrief ´Majeure financiële ontwikkelingen' van 13 februari 2018.