Benodigde weerstandscapaciteit

Voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit is inzicht nodig in de omvang en de kans van voorkomen van de actuele risico’s*) met een financieel gevolg. Een deel van de risico's wordt afgedekt door specifieke beheersmaatregelen. Bijvoorbeeld het vormen van een reserve of voorziening en het afsluiten van verzekeringen. Naast de afgedekte risico's loopt een gemeente ook altijd risico's die niet (kunnen) worden afgedekt. Deze risico’s zijn zo breed mogelijk geïnventariseerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de gemeentebrede risico’s en de risico’s die voortvloeien uit de grondexploitatie en grote projecten (zie ook paragraaf Grondbeleid).
Niet alle risico’s doen zich echter tegelijkertijd en in volle omvang voor. Bij de kansberekeningen wordt dan ook een groot aantal schattingen van de totale benodigde capaciteit van het gehele risicoprofiel gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met de kans op optreden van een risico en met het feit dat het bedrag per risico kan variëren.
Het risicoprofiel is voortdurend aan verandering onderhevig. De verandering in de benodigde weerstandscapaciteit is het gevolg van het inventariseren van nieuwe risico’s, het treffen van beheersmaatregelen, het actualiseren van de risico's op basis van nieuwe inzichten en/of gebeurtenissen en veranderingen in de in- en externe omgeving.
Een zekerheidspercentage van 90% wil zeggen dat: in 90% van alle schattingen in de simulatie van de benodigde weerstandscapaciteit voor het huidige risicoprofiel, de schattingen kleiner of gelijk zijn aan het bedrag van € 22,9 miljoen. 10% van de uitkomsten van de schattingen zijn groter dan dit bedrag.

*) De definitie van een risico is: de kans op het optreden van een onverwachte gebeurtenis die er toe kan leiden dat een doelstelling niet gehaald wordt.

In de volgende tabel is samenvattend de ontwikkeling van de benodigde weerstandscapaciteit opgenomen.

Benodigde weerstandscapaciteit

MJPB 2017-2020

Turap 2-2017

Jaarverslag 2017

90%

90%

90%

bedragen x € 1.000,-

Gemeentebrede risico's

15.984

15.836

16.172

Grondexploitatie projecten

14.932

6.345

4.436

Grondexploitatieprojecten in voorbereiding

1.485

1.425

1.570

Risico's grondexploitatie

16.417

7.770

6.007

Grote projecten niet zijnde grondexploitatie

2.799

2.107

685

Benodigde weerstandscapaciteit

35.200

25.713

22.864

De totale benodigde weerstandscapaciteit is ten opzichte van de Turap 2-2017 gedaald met € 2,7 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de risico's grondexploitatie zijn afgenomen.