Begroting

In de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit worden de begrote dotaties en onttrekkingen in de Algemene reserve meegenomen. Daarnaast bestaat de begrote beschikbare weerstandscapaciteit uit de post onvoorzien en de post strikt onvermijdbaar.