Gemeentebrede risico’s

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de benodigde weerstandscapaciteit voor de gemeentebrede risico’s licht gestegen is ten opzichte van de MJPB 2017-2020 en de Turap 2-2017.

Dit laat de volgende vergelijking zien:

 • het risicoprofiel in de MJPB 2017-2020 omvatte 72 risico’s. Dat daalde tot 70 risico’s in de Turap 2-2017 en omvat 72 risico's in het huidige jaarverslag;
 • de volgende mutaties in de risico's hebben plaatsgevonden. In het risicoprofiel zijn 14 nieuwe risico’s toegevoegd, 12 risico’s zijn komen te vervallen en 10 risico’s zijn gewijzigd.

Hieronder volgt een korte toelichting op belangrijke nieuwe, vervallen en gewijzigde risico's.

Toelichting

Nieuwe risico’s (+):

 • Er zijn 9 nieuwe risico's opgenomen zonder geldgevolg, deze risico's worden verderop in deze paragraaf   toegelicht.

Gewijzigde risico's (+):

 • Overhead-dekking

Het risico vanminder overhead-dekking als gevolg van marktconforme tarieven voor verzelfstandigde onderdelen en derden was ongekwantificeerd meegenomen. Er is nu meer inzicht in de overhead-dekking die structureel wordt misgelopen. Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om prijzen meer marktconform te trekken.

Gewijzigde risico's (-):

 • Gemeentefonds

Het risico dat als gevolg van een nieuw Regeerakkoord er structureel minder accres uit het Gemeentefonds zou worden ontvangen is bijgesteld. Het nieuwe regeerakkoord laat meerjarig een stijging zien. Het risico is nu ongekwantificeerd meegenomen.

Vervallen risico’s (-):

 • Niet vergoede indexering

Het risico dat jaarlijkse indexering in verband met stijgende prijzen niet wordt gecompenseerd is vervallen. Hiervoor zijn nu middelen in de begroting opgenomen.

In de beleidsnota ‘Weerstandsvermogen en risicomanagement’ zijn afspraken gemaakt over welke risico’s in de beleidscyclus documenten aan de Raad worden gerapporteerd en specifiek worden toegelicht. Het gaat om risico’s met een risicoscore gelijk aan of groter dan 15, de risico’s rechtsboven in de na onderstaande tabel opgenomen risicokaart. Deze risico's worden in onderstaande tabel gerangschikt op risicoscore en “percentage invloed” (mate waarin risico bijdraagt in de totale benodigde weerstandscapaciteit) en nader toegelicht.

Risicogebeurtenis

Kans

Geld

Geld (Max)

Risicoscore

Invloed (%)

Gewijzigd t.o.v. Turap 2-2017

De Connectie

De begroting van de BVO De Connectie kent een aantal onzekerheden dat een risico vormt:
•ICT: Het niet realiseren van de taakstelling ICT door De Connectie. (maximaal financieel gevolg € 3.100.000,-)
•BTW: Het risico op kostprijsverhogende BTW als gevolg van de verzelfstandiging van De Connectie. (maximaal financieel gevolg €170.000)
•Frictie: risico op frictiekosten als gevolg van: boventalligheid; wegvallen dienstverlening aan De Connectie; afbouw formatie door harmonisering. (ongekwantificeerd)
•Desintegratie Huisvesting: risico als gevolg van leegstaande panden doordat De Connectie een andere vestigingsplaats kiest. (ongekwantificeerd)
•Outputfinanciering: risico dat de invoering van outputfinanciering een hogere bijdrage voor Arnhem tot gevolg heeft. (ongekwantificeerd)

4

5

€ 3.300.000

20

12,97%

Gewijzigd

Overhead-dekking

Overhead-dekking
Minder overhead-dekking als gevolg van marktconforme tarieven voor verzelfstandigde onderdelen en derden.

4

5

€ 2.000.000

20

6,17%

Gewijzigd

Buig (rechtmatige verstrekkingen)

Bij de vaststelling van het vangnet moet rekening gehouden worden met de niet-rechtmatige verstrekkingen die in mindering moeten worden gebracht. Het gevolg hiervan is dat de niet-rechtmatige verstrekkingen voor het eigen risico van de gemeente komen. Met de niet-rechtmatige verstrekkingen is geen rekening gehouden in de meerjarenbegroting.
Momenteel wordt gestuurd op een foutmarge van maximaal 1%. In verband met de ontwikkeling naar maatwerk voor Arnhemmers waarbij "doen wat nodig is", meer centraal komt te staan blijft dit risico actueel.

4

4

€ 1.000.000

16

3,09%

Ongewijzigd

BUIG (eigen risico)

De BUIG kent een vangnetregeling welke ervoor zorgt dat het maximale eigen risico op de BUIG voor de gemeente wordt beperkt tot maximaal 10% van het BUIG budget. Over de eerste 7,5% (5% in 2018) is sprake van 100% eigen risico, tussen de 7,5% en 12,5% is sprake van 50% eigen risico. Het maximaal eigen risico is berekend op basis van de raming van het BUIG budget 2018 minus het tekort dat in 2018 wordt voorzien en in de meerjarenbegroting is opgenomen.
Nb. Het financieel eigen risico neemt toe indien sprake is van een verhoging van het BUIG budget. Hieraan is geen bedrag gekoppeld.

4

4

€ 650.000

16

1,99%

Gewijzigd

Gronddepot Oude Veerweg

Mogelijk kan de gemeente Arnhem niet voldoen aan een resterende afnameplicht van 80.000 m3 grond uit het gronddepot aan de Oude Veerweg. Gemeente is met de grondbank de verplichting aangegaan 100.000 m3 grond af te nemen voor project Westervoortsedijk Dijktrace. Uiteindelijk is 20.000 m3 binnen het project toegepast. De bestemming van gronddepot vervalt eind 2018 en bebouwing zal plaatsvinden. Afhankelijk van het kunnen vinden van geschikte toepassingsmogelijkheden voor de grond zal er sprake zijn van kosten van afvoer.

4

4

€ 600.000

16

1,85%

Ongewijzigd

Bedrijfsvoering

Voor het opvangen van resultaten in de Bedrijfsvoering is de BR Bedrijfsvoering ingericht. Met deze BR moeten resultaten op De Connectie, frictiekosten als gevolg van afbouw formatie overheadafdelingen en andere incidentele afwijkingen op personeel worden opgevangen. Het risico bestaat dat de BR op termijn niet voldoende is c.q. wordt gevoed vanuit te verwachten voordelen van De Connectie.

3

5

€ 5.000.000

15

16,39%

Ongewijzigd

Scalabor

Afwaarderingsrisico
Het risico bestaat dat de gemeente de deelneming Scalabor als gevolg van een toekomstig negatief resultaat zal moeten afwaarderen. Mogelijke oorzaken:
•onvoldoende verandervermogen binnen het werkbedrijf leidt tot onvoldoende resultaten op het punt van arbeidsontwikkeling, doorstroming naar werk en financiële resultaten;
•onvoldoende benutting SW-werkplekken;
•onvoldoende inkoop P-wet trajecten (inwoners met een bijstandsuitkering) door gemeente Arnhem. Het bedrijfsplan Scalabor biedt arbeidsontwikkeldiensten aan voor inwoners die een beroep doen op ondersteuning vanuit de Participatiewet;
•onvoldoende aanbod van werk, oorzaken: 1. gemeente koopt groen en schoonmaak liever elders in, 2. mogelijke beperkingen in het aanbestedingsrecht.

3

5

€ 3.500.000

15

7,75%

Ongewijzigd

Verdeelmodel Beschermd Wonen

Verdeelmodel beschermd wonen
•Het risico bestaat dat door de implementatie van het invoeren van een objectief verdeelmodel per gemeente voor beschermd wonen/maatschappelijke opvang en WMO begeleiding er een financieel nadeel ontstaat.
•Het risico bestaat dat op grond van het in te voeren model niet aan Arnhem als centrumgemeente middelen voor beschermd wonen zal worden toegekend, maar dat de middelen samen met de regiogemeenten zullen worden verdeeld, en aan de individuele gemeenten zal worden toegekend. (ongekwantificeerd)

3

5

€ 2.000.000

15

4,39%

Ongewijzigd

Locatie K7' Arnhem Centraal

Het ontwikkelen van deze locatie is zeer complex en omgeven met risico’s rond verwerving van benodigde gronden, omvang uitgeefbaar terrein, parkeervoorzieningen en afzet van gronden met kantoorbestemming. Het risico bestaat dat de kantoorontwikkeling op deze locatie niet wordt gerealiseerd.

3

5

€ 1.480.000

15

4,34%

Ongewijzigd

Beschermingsbewind

In de MJPB 2018-2021 zijn de aannames van de businesscase Beschermingsbewind/BooM herijkt op basis van ervaring die is opgedaan, het aanbestedingstraject BooM en de Arnhemse trend (afnemende toename) van aantal inwoners in beschermingsbewind. Bijzondere bijstand voor beschermingsbewind is een openeinderegeling. Het risico blijft bestaan dat de aantallen inwoners in beschermingsbewind voor wie bijzondere bijstand wordt verstrekt, hoger zijn dan verwacht. Voor het maximaal risico is met 10% van het budget Beschermingsbewind/BooM gerekend.

5

3

€ 400.000

15

1,05%

Ongewijzigd

In de volgende risicokaart zijn de 72 risico’s gerangschikt op basis van risicoscore. In de tabel zijn de risico's met een risicoscore gelijk aan of groter dan 15 en de risico's met invloedpercentage van minimaal 2% benoemd.

Toelichting

Ri sico's zonder geldgevol g
In het risicoprofiel zijn 24 risico's zonder geldgevolg opgenomen. Bij deze risico's, trends en ontwikkelingen is nog niet duidelijk of en in welke mate ze zich zouden kunnen voordoen. Deze risico's worden in het risicoprofiel meegenomen met een risicoscore 0. In het risicoprofiel zijn de volgende 9 nieuwe risico's zonder geldgevolg opgenomen.

 • Participatiewet

Op het gebied van de Participatiewet vindt -ondanks decentralisatie- sterke sturing plaats vanuit het rijk (kabinetswijziging) op bijvoorbeeld taaleis, leveren tegenprestatie, loondispensatie. Hierdoor is het mogelijk dat Arnhem in haar uitvoering van de Participatiewet te maken krijgt met aanvullende richtlijnen (en kosten) voor de uitvoering, of de keuze om eventuele consequenties van niet uitvoeren te accepteren.

 • Taxatiemethode belastingen

Belastingen is voornemens om over te stappen op een andere methodiek van waarderen. Dit kan leiden tot inconsistentie van waarderingen van vastgoed in het overgangsjaar.

 • Asiel en integratie

Arnhem zit voor aantallen statushouders boven de taakstelling rijk voor aantallen statushouders. Het risico bestaat dat er sprake zal zijn van een na-ijl effect van de verhoogde asielinstroom in 2015 en 2016 en zich hierdoor hogere kosten dan begroot kunnen manifesteren op onder meer bijstand, hogere zorg, educatie, huisvesting, gezondheidszorg.

 • Krapte op de woningmarkt voor kwetsbare doelgroepen

Ontwikkeling in de stad (Staat van de stad) met betrekking tot wonen zijn de gevolgen van de vergrijzing. Daarnaast, vanuit instellingen het bevorderen van zelfstandig wonen, steeds meer speciale doelgroepen waar woningen voor geregeld moeten worden. Er is sprake van krapte op de woningmarkt. Er is sprake van te weinig woningen voor kwetsbare doelgroepen, dit is een uitdaging voor Arnhem. Risico is de samenhang van gevolgen binnen verschillende programma's.

 • Scalabor Overgang onderneming

Indien met betrekking tot WSW of regulier personeel sprake is van overgang van onderneming in verband met overdracht van activiteiten van Presikhaaf Bedrijven naar Scalabor, dan heeft dit mogelijk financiële gevolgen.

 • Scalabor Rollen en sturing

Het risico bestaat dat de gemeente Arnhem onvoldoende in staat is om de rollen als eigenaar en opdrachtgever goed in te vullen met het oog op het bewaken van de resultaten van het arbeidsontwikkelbedrijf. Het risico bestaat dat participerende gemeenten weer meer invloed willen hebben in het bedrijfsbeleid waardoor de gewenste eenduidige sturing wordt bemoeilijkt.

 • Gemeenschappelijke regeling: Presikhaaf Bedrijven (PHB)

Het risico bestaat dat PHB een beroep doet op gemeenten omdat er geen weerstandsvermogen bij PHB

 aanwezig is (= verrekend met frictiekosten ontmanteling).

 • Het bedrijfsplan van MSSA

Het meerjarige bedrijfsplan van MSSA biedt onvoldoende perspectief om binnen de huidige budgettaire kaders invulling te geven aan haar culturele opdracht.

 • Naheffing omzetbelasting

De gemeente Arnhem loopt in zekere zin een risico inzake naheffing omzetbelasting gelijk aan het voeren van een onderneming. Dit risico wordt nog eens verkleind doordat er een convenant is met de Belastingdienst inzake horizontaal toezicht. Hierin verplicht zich de gemeente Arnhem voldoende beheersmaatregelen te nemen die leiden tot een juiste belastingaangifte omzetbelasting. Niet geheel uitgesloten kan worden dat door wijzigingen van het beleid van de Belastingdienst en een andere invulling van het toezicht er toch een tegenvaller kan ontstaan.

Risico's met invloedpercentage van minimaal 2%
Andere risico’s (< 15 risico-score, maar met invloedpercentage van minimaal 2%) die een belangrijke invloed hebben, zijn:

 • Labeling vrije ruimte accres

Als nadere uitwerking van het Regeerakkoord is op 14 februari het Interbestuurlijk Programma (IBP) verschenen. Daarin zijn doelen en resultaten opgenomen die het Rijk in samenwerking met lokale overheden wil realiseren. Het risico bestaat dat de vrije ruimte (het accres gemeentefonds) van gemeenten hier grotendeels voor moet worden ingezet. Dit kan leiden tot knelpunten als de gemeente dit accres ook voor andere doeleinden wil inzetten
(invloedpercentage 6,7%);

 • Reorganisatie wachtgeld

Het sociaal plan van de reorganisatie is afgelopen op 31 december 2016. Dit betekent voor een aantal medewerkers ontslag. Er is een voorziening gevormd voor het verwachte wachtgeld dat moet worden betaald, echter de opgebouwde rechten van deze medewerkers zijn hoger, dekking zou uit de BR BV kunnen plaatsvinden, dit is echter onzeker. Derhalve is voor het verschil een risico opgenomen
(invloedpercentage 5,4%);

 • Leningen aan gelieerde instellingen

De gemeente Arnhem verstrekt leningen ten behoeve van het realiseren van activiteiten die nauw grenzen aan het gemeentelijke beleid
(invloedpercentage 3,1%);

 • Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)

Het Rijk en de VNG hebben afgesproken dat gemeenten bijdragen aan de structurele uitvoeringskosten van het digitaal stelsel omgevingswet (DSO). Over de hoogte van de kosten en de wijze van verrekening moet nog nadere besluitvorming plaatsvinden
(invloedpercentage 2,9%);

 • BTW straatparkeren

Het risico bestaat dat de gemeente voor het gelegenheid geven tot parkeren op de openbare weg (straatparkeren) BTW moet afdragen
(invloedpercentage 2,2%);

 • Brand of brandstichting

Brand of brandstichting aan gemeentelijke eigendommen of waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Daarbij is de gemeente Arnhem aansprakelijk voor het eigen risico van € 500.000 voor brandschades
(invloedpercentage 2,2%).