Risico's Sociaal domein

Een belangrijk deel van de risico's dat de gemeente loopt, wordt gevormd door de risico's binnen het Sociaal domein. De Raad heeft conform de uitwerking van het coalitieakkoord op 3 november 2014 ingestemd met de vorming van een sociaal noodfonds (Coalitie akkoord Met de Stad 2014-2018). Er is een fonds (BR noodfonds) ontstaan met een totale omvang van € 18,2 miljoenultimo 2017. Alle risico’s worden nu door het noodfonds opgevangen en er is geen reservering in het weerstandsvermogen meer nodig.

In het begin van deze paragraaf is verwezen naar het onderzoek spelregels weerstandsvermogen. Bij het onderzoek is naar voren gekomen dat de totale omvang van de benodigde weerstandscapaciteit voor de risico’s in geld schommelt. Dat komt omdat er ook andere buffers zijn om risico’s uit te dekken, bijvoorbeeld het Noodfonds Sociaal Domein. Als advies is naar voren gekomen om ook de risico's Sociaal Domein te gaan presenteren in het risicoprofiel, om een zo compleet mogelijk beeld van de belangrijkste risico’s te laten zien.

Bij de volgende opmaak van het risicoprofiel vanaf de MJPB 2019-2022 kunnen adviezen uit het onderzoek worden verwerkt en dan kunnen de risico's Sociaal Domein worden meegenomen in het risicoprofiel. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de volgende belangrijke risico gebeurtenissen:

  • ambulantisering binnen de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet
    (hogere instroom in de Wmo);
  • gemeente heeft (zeer) beperkt invloed op zorgtoewijzingen door geautoriseerde verwijzers (zoals gecertificeerde instellingen, rechtbanken, huisartsen, medisch specialisten);
  • onvoldoende beschikbaarheid van woningen (stagnatie uitstroom Beschermd wonen);
  • objectief verdeelmodel Beschermd Wonen \ Maatschappelijke Opvang \ Begeleiding (Arnhem is nadeelgemeente);
  • beschermd wonen kent een landelijke toegankelijkheid;
  • de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert de Persoonsgebonden Budgetten (PGB's) en verzorgt de betalingen naar zorgverleners (wettelijke taken) maar is (nog) onvoldoende in control.