Algemene Reserve

In de volgende tabel is de ontwikkeling van de Algemene Reserve weergegeven.

Algemene Reserve

Totaal

bedragen x € 1.000,-

Algemene reserve per 1-1-2017

43.695

Toevoegingen Algemene reserve in 2017

8.762

Toevoegingen Algemene reserve in 2017

11.834

Algemene reserve per 31-12-2017

40.623

Resultaat 2017

17.617

Algemene reserve per 01-01-2018

58.240

De stand van de Algemene Reserve bedraagt € 58,2 miljoen na verwerking van het resultaat 2017
(voor een overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen in de Algemene reserve 2017 wordt verwezen naar het overzicht van het verloop van de AR bij de jaarrekening 2017).

In de Algemene reserve zijn de volgende grote mutaties meegenomen.

Het afgelopen jaar heeft het grondbedrijf een aanzienlijk positief resultaat geboekt. Dit positieve resultaat is met name tot stand gekomen door verplichte winstnemingen vanwege nieuwe BBV-regelgeving. De bestemmingsreserves grondexploitatie zijn hierdoor maximaal gevuld. Het overige deel van de winst van het grondbedrijf tot een bedrag van € 16,3 miljoen kan vervolgens, conform het beleid, toevloeien naar de Algemene reserve.
Het bedrag van € 16,3 miljoen is in bovenstaande tabel opgenomen in het resultaat van € 17,6 miljoen.