Weerstandscapaciteit grondbedrijf

BR Grondexploitatie, BR Voorstudies en BR Strategische projecten

Deze bestemmingsreserves grondbedrijf hebben nog geen specifieke doelbestemming en worden derhalve wel betrokken in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit.

Het grondbedrijf had in 2015 geen reserves. In 2016 is een positief resultaat behaald binnen het grondbedrijf en konden de reserves weer worden opgebouwd.
Het afgelopen jaar heeft het grondbedrijf een aanzienlijk positief resultaat geboekt van circa € 25 miljoen.

Het forse positieve resultaat is tot stand gekomen doordat het grondbedrijf over 2017 een positief resultaat heeft behaald, de belangrijkste bijdragen komen uit verkoop van strategisch bezit en het onderdeel erfpachten, ook presteren diverse grote projecten (Schuytgraaf en Zuidelijke Binnenstad) beter dan was voorzien.

Daarnaast is het afgelopen jaar voor € 18,8 miljoen aan tussentijdse winstneming gerealiseerd. Voorheen liet het grondbedrijf de winst, vanuit het voorzichtigheidsprincipe (immers nog niet gerealiseerd), pas vrijvallen als de projecten (bijna) waren afgerond. De gewijzigde BBV-regelgeving verplicht nu - onder voorwaarden - tot tussentijdse winstneming in de projecten. Hierdoor worden de grondexploitaties gevoeliger voor risico's in de toekomst. De nieuwe regelgeving maakt het voeren van een conservatieve koers onmogelijk. Met het recente verleden in het achterhoofd is dit te betreuren en is het belangrijk om de lessen die in het verleden geleerd zijn niet te vergeten en het devies is dat het weerstandsvermogen voldoende toereikend is voor economisch slechtere tijden.

De tussentijdse winstneming zorgt voor extra incidentele financiële ruimte voor dit jaar, hierdoor kunnen bij dit jaarverslag 2017 de bestemmingsreserve grondexploitatie maximaal gevuld worden tot een bedrag van € 7,36 miljoen. Dit bedrag komt voort uit de weerstandscapaciteit die benodigd is voor het grondbedrijf plus een marge van 10%. De jaarlijkse maximale bestemmingsreserve grondexploitatie kan dus fluctueren, afhankelijk van de risico's binnen het grondbedrijf. Op dit moment zijn de risico's dus volledig afgedekt binnen het grondbedrijf zelf, en is op deze manier het grondbedrijf weer beter in staat om eventuele financiële tegenvallers in de toekomst eerst zelf op te vangen voordat een beroep wordt gedaan op de Algemene reserve.

De bestemmingsreserve strategische posities wordt aangevuld tot een bedrag van € 1,5 miljoen. Daarnaast wordt de bestemmingsreserve voorstudies aangevuld tot een bedrag van € 53.000.

Door de toevoegingen dit jaar aan de verschillende Bestemmingsreserves van het Grondbedrijf bedraagt de totale omvang van de bestemmingsreserves per ultimo 2017 € 8,9 miljoen.
Het overige deel van de winst van het Grondbedrijf tot een bedrag van € 16,3 miljoen kan vervolgens, conform het beleid, toevloeien naar de Algemene reserve (in resultaat).

Toekomstige winstpotentie

Naast de aangevulde reserves is er ook nog een winstpotentie van circa € 20 miljoen. Ondanks de tussentijdse winstnemingen, is de winstpotentie maar beperkt gedaald ten opzichte van vorig jaar (€ 26 miljoen).
De winstpotentie binnen de projecten worden overigens niet meegenomen in de beschikbare weerstandscapaciteit van het grondbedrijf (de tussentijdse winstneming wel). Deze middelen zijn namelijk nog niet vrijgevallen en komen daarmee ook pas in de toekomst tot de beschikking. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe worden die daarom niet ingezet als dekking voor de weerstandscapaciteit.