Beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen die kunnen worden ingezet voor het afdekken van negatieve financiële effecten als gevolg van risico’s die manifest zijn. De beschikbare weerstandscapaciteit ziet er als volgt uit (zie navolgende tabel).

Beschikbare Weerstandscapaciteit

Totaal

bedragen x € 1.000,-

Algemene reserve per 1-1-2017

43.695

Toevoegingen Algemene reserve in 2017

8.762

Onttrekkingen Algemene reserve in 2017

-11.834

Algemene reserve per 31-12-17

40.623

Resultaat 2017

17.617

Collegevoorstel 13-2-18 verwachte besluitvorming Raad:

Reserveren van de middelen en toevoegen aan BR Zuidelijke Binnenstad

-4.600

Oplossen foutieve rentecorrectie in de BR Onderwijs

-8.000

Verwachte besluitvorming bij jaarstukken 2017:

Reserveren van de middelen en toevoegen aan BR Vastgoed

-2.099

Totaal verwachte besluitvorming

-14.699

BR Voorstudies

53

BR Strategische posities

1.500

BR Grondexploitatie *)

7.360

Toekomstige winstpotentie Grondbedrijf

0

Weerstandscapaciteit Grondbedrijf

8.913

Totaal begrote mutaties 2018 in de Algemene Reserve

-6.094

Strikt onvermijdbaar 2018

767

Onvoorzien 2018

272

Begroting

-5.055

Beschikbare weerstandscapaciteit per 31-12-2017

47.399

Met deze middelen kunnen de tegenvallers bekostigd worden. De overige bestemmingsreserves, de stille reserves, de onbenutte belastingcapaciteit en vanaf 2013 de toekomstige winstpotentie Grondexploitatie worden niet meegenomen voor het bepalen van de beschikbare weerstandscapaciteit.

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 47,4 miljoen.

Voor wat betreft verwachte besluitvorming wordt verwezen naar:

  • de collegenota en bijbehorende raadsbrief ´Majeure financiële ontwikkelingen' van 13 februari 2018 waarin al een aantal voorstellen is gedaan om een deel van het positief resultaat door verplichte winstnemingen over te hevelen naar bestemmingsreserve Binnenstad (€ 4,6 miljoen) en bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting (€ 8 miljoen);
  • het raadsvoorstel bij de jaarrekeningstukken 2017, waarbij voorgesteld wordt middelen te reserveren en toe te voegen aan de bestemmingsreserve Vastgoed (€ 2,1 miljoen).

Hierna worden de verschillende onderdelen nader uiteengezet.