Risico’s Grondexploitatie- en grote projecten (zie ook paragraaf Grondbeleid)

Ruimtelijke projecten zoals grondexploitaties, grote infrastructurele werken en herontwikkeling van stadsdelen zijn altijd omgeven met risico’s. Risico’s van operationele aard, strategische risico’s maar zeker ook exogene risico’s, zoals de huidige economische omstandigheden, waarop de gemeente niet of nauwelijks kan sturen.

Op de lopende projecten worden regelmatig analyses uitgevoerd om risico’s te identificeren die het bereiken van de projectdoelen in de weg kunnen staan. Daar hoort ook bij het formuleren en doorvoeren van maatregelen om de effecten van die risico’s voor het project te verkleinen.

De risico’s en onzekerheden rond de begrote inkomsten en uitgaven, maar ook rond de projectplanningen, worden binnen bandbreedtes op basis van simulatie gekwantificeerd in de benodigde weerstandscapaciteit;
voor een uitgebreidere omschrijving en verklaring van de risico’s, de financiële positie, de ontwikkeling van de benodigde weerstandscapaciteit en scenario’s van het grondbedrijf wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Benodigde weerstandscapaciteit grondexploitatie

MJPB 2017-2020

Turap 2-2017

Jaarverslag 2017

90%

90%

90%

Bedragen x € 1.000

Risico's grondexploitatie

Grondexploitatie projecten

14.932

6.345

4.436

Grondexploitatieprojecten in voorbereiding

1.485

1.425

1.570

Totaal

16.417

7.770

6.007

Grote projecten niet zijnde grondexploitatie

2.799

2.107

685

Benodigde weerstandscapaciteit

19.216

9.877

6.691

De Turap 2-2017 laat een duidelijke daling zien van de benodigde weerstandscapaciteit voor het grondbedrijf met € 9,3 miljoen (90%) ten opzichte van de MJPB 2017-2020. Dit had te maken met het fors afnemen van het risico door de afname van het volume en door gewijzigde parameters.

Ook bij dit jaarverslag is een daling te zien van de benodigde weerstandscapaciteit voor risico's grondexploitatie, € 3,2 miljoen (90%) ten opzichte van de MJPB 2018-2021.

Het risico is afgenomen doordat de totale volumes aan nog te realiseren investeringen en opbrengsten zijn afgenomen. De opgave zal met name binnenstedelijk zijn. Binnenstedelijke ontwikkelingen zijn complexer door de vele belangen als gevolg van de bestaande eigendomssituatie, hogere kosten (verwerving, sloop, sanering, planvorming) en grotere risico's. Het is dan ook noodzakelijk dat de gemeente middelen tot haar beschikking heeft om binnenstedelijke woningbouwprojecten te stimuleren. De financiële omvang van de opgave is vooraf moeilijk in te schatten. De rol van de gemeente en het risico dat zij bereid is te nemen, zal per project afgewogen moeten worden.

Tot op heden liet het grondbedrijf de winst, vanuit het voorzichtigheidsprincipe (immers nog niet gerealiseerd), pas vrijvallen als de projecten (bijna) waren afgerond. De gewijzigde regelgeving BBV verplicht nu, onder voorwaarden, tot tussentijdse winstnemingen in de projecten. Hierdoor worden de grondexploitaties gevoeliger voor risico's in de toekomst. De nieuwe regelgeving van de commissie BBV maakt het voeren van een conservatieve koers binnen de grondexploitatie onmogelijk. Om een conservatief beleid te blijven voeren in de grondexploitaties, zullen in de projecten, nog zo veel als de regelgeving toestaat, rekening worden gehouden met risico's.