Samenvattend beeld

De paragraaf geeft als volgt inzage in omvang en besteding door:

  • per type kapitaalgoederen inzicht te geven in de geldende kaders, het ambitieniveau van het onderhoud,  geplande inzet en het resultaat 2017;
  • de kosten deels te dekken uit exploitatiebudgetten en deels uit investeringsbudgetten.

Met het programma "Van Wijken Weten" is wijksturing ingevoerd. Alle budgetten van de openbare ruimte zijn financieel gesplitst in een stadsdeel (stedelijk beleid) en een wijkdeel (uitvoering in de wijken). Het jaar 2017 is een ontwikkeljaar om de samenwerking tussen de teams leefomgeving en de gemeentelijke kernorganisatie verder vorm te geven (veranderopgave Wijksturing in uitvoering). Wijksturing zal van invloed zijn op de manier waarop de openbare ruimte en de kapitaalgoederen in de wijken onderhouden worden.

Het volgende beeld is waar te nemen.

  • Er is in 2017 een start gemaakt met de samenwerking tussen de teams leefomgeving en de kernorganisatie bij de invulling van het groot onderhoud in de wijken.
  • De openbare ruimte wordt op het afgesproken kwaliteitsniveau onderhouden. Bij onderhoud van asfaltwegen is recent duidelijk geworden, dat langer blijven onderhouden op het huidige kwaliteitsniveau meerjarig leidt tot hogere kosten en daarmee tot kapitaalvernietiging. Dit omdat het moment van ingrijpen bij het huidige kwaliteitsniveau langer wordt uitgesteld, en de uitgestelde maatregelen uiteindelijk omvangrijker en daarmee duurder blijken te zijn dan eerder werd aangenomen.
  • Tot op heden werd bij de ambitie onderscheid gemaakt tussen wijken voor en na Buiten Gewoon Beter (BGB). Met wijkgericht werken is de BGB aanpak waarbij een hele wijk in één keer op basisniveau werd gebracht achterhaald. Nu wordt per wijk/ buurt gekeken waar groot onderhoud nodig is. Het ambitieniveau voor de wijken komt overeen met het basisniveau na BGB zoals genoemd in onderstaande tabel.
  • Met gerichte en integrale programmering van het groot onderhoud en vervanging in de openbare ruimte worden de beschikbare middelen zo goed en efficiënt mogelijk ingezet om wijken op dit basisniveau te krijgen en te houden.