Sportvelden

Actuele kaders

  • Sportvisie (raadsbesluit 2011).
  • Arnhemse Accommodatienota (raadsbesluit 2014).

Ambitie

Integraal en efficiënt beheer, exploitatie en onderhoud van de buitensportaccommodaties, passend bij de wensen en behoeften van de huidige en potentiële gebruikers. Bij het integrale en efficiënte beheer wordt uitgegaan van de kwalificatie “voldoende tot goed” op basis van de uitgangspunten in het kwaliteitssysteem voor sportvelden (KYBYS). Uitgangspunt is voorts dat een deel van het uitvoerende werk wordt uitgevoerd door medewerkers met een blijvende of tijdelijke achterstand tot de arbeidsmarkt.

Planning

  • Het reguliere onderhoud aan de overblijvende sportparken zal op het huidige kwaliteitsniveau worden uitgevoerd vanuit de normale onderhoudsbudgetten. Noodzakelijke renovaties en vervangingen zijn voor de periode 2017–2020 voorgedragen in de meerjarige investeringsplanning.
  • Wijkgericht werken en de voorgenomen verzelfstandiging van Sportbedrijf Arnhem per 1 januari 2017 kunnen mogelijk leiden tot aanpassing van de geraamde exploitatie- en investeringsbudgetten.

Resultaat 2017

In 2017 is een aantal renovaties uitgevoerd conform de meerjarenplanning, waarbij er steeds naar wordt gestreefd de levensduur van de buitensportvoorzieningen te verlengen tot voorbij de economische vervangingsdatum.
In 2017 zijn bijna alle geplande renovaties uitgevoerd, waaronder kunstgrasrenovatie voor korfbal en hockey. Het laatste is een upgrade van zand-ingestrooid naar waterveld en mede gefinancierd vanuit Sportcentrum Papendal.
Het reguliere onderhoud aan de buitensportvoorzieningen is op het geplande kwaliteitsniveau uitgevoerd vanuit de normale onderhoudsbudgetten.
De aanleg van een extra hockeyveld is onder meer uitgesteld in verband met onderzoek naar vleermuizen.