Water

Actuele kaders

 • Aanpak Wateroverlast Arnhem-Noord (2015).
 • Waterplan (gezamenlijk plan van gemeente en beide waterschappen).
 • Fonteinenvisie.
 • Gemeentelijke Rioleringsplan 2014-2018 (2015).
 • Waterbeheerplannen van beide Waterschappen.
 • Omgevingsvisie Gelderland.

Ambitie

“Water” omvat onder meer beheer en onderhoud van afkoppelvoorzieningen, ecozones, moerassen, sloten, paddenpoelen én oppervlaktewater(-bodems), zoals de Immerlooplas, Nieuwehaven, Defensiehaven, haven van Coers, Rijnkade, Nieuwe kade en de dijkdoorbraakkolken. Ook het onderhoud aan civieltechnische watergerelateerde werken, zoals beekriolen, duikers, beschoeiingen en fonteinen, hoort in deze categorie.

 • Het watersysteem op orde brengen en houden.

Planning

 • Tot 2020 worden systematisch alle 100 duikers & beekriolen geïnspecteerd die onder de spoor-, snel- en hoofdwegen liggen.
 • Het beheer van duikers & beekriolen is omgevormd tot een systematische aanpak. Door reiniging en inspectie van de duikers en beekriolen kan de fysieke conditie (het schadebeeld) worden beoordeeld en de onderhoudsbehoefte in beeld worden gebracht. Op basis daarvan worden ook in deze planperiode de beheersmaatregelen uitgezet.
 • Het beheer van de waterbodems wordt nu nog projectgewijs vormgegeven. Gewerkt wordt aan een systematiek waarbij jaarlijks baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd waarvoor ook een vast onderhoudsbudget beschikbaar is.

Resultaat 2017

 • In 2017 is van 13 grote duikers de onderhoudstoestand bepaald.
 • 3 slechte duikers zijn vervangen. Hiermee is circa 3/4 van de ambitie gerealiseerd om in 2020 100 duikers en beekriolen te hebben geïnspecteerd.
 • De fontein Spitting Leaders aan de IJssellaan is opgeknapt.
 • Samen met de bewoners en bedrijven van de haven van Coers zijn de grootschalige baggerwerkzaamheden van deze haven uitgevoerd.
 • Kleinschalige baggerwerkzaamheden zij uitgevoerd volgens planning.
 • Door de aanleg van de Sint-Jansbeek in de Zuidelijke binnenstad is, naast de esthetische verbetering, ook de mogelijkheid gecreëerd om in het Centrum overtollig hemelwater af te voeren en zo de risico's op wateroverlast te verkleinen.