Inzamelvoorzieningen voor afval- en grondstoffen

Actuele kaders

 • Afvalplan 2012-2020 (raadsbesluit 2012).
 • Uitrol omgekeerd inzamelen (raadsbesluit juni 2015); in 2016 is besloten om omgekeerd inzamelen uiterlijk 1 januari 2018 stadsbreed ingevoerd te hebben.
 • Overeenkomst voor het Ondergronds Afval Transportsysteem bij Arnhem Centraal (OAT).

Ambitie

 • In het Afvalplan is de ambitie opgenomen om in 2020 te komen tot 60% hergebruik van het huishoudelijk afval. Arnhem wil zich conformeren aan de nationale ambitie van 75% in 2020 ('Afval Naar Grondstof' (VANG) programma).
 • Zorg voor een geborgde functionaliteit (geen storingen aan de voorzieningen).
 • Te allen tijde een veilige situatie bij de inzamelvoorzieningen voor gebruikers en passanten.

Planning

 • Uitrol omgekeerd inzamelen van 2016 t/m 2018 conform het raadsbesluit van juni 2015.
 • Jaarlijkse evaluatie of op basis van de controles de onderhoudsovereenkomst nog voldoende actueel is of aangevuld moet worden.
 • Noodzakelijke investeringen in het OAT zijn voorzien in de exploitatie, ook na 2019.
 • Najaar 2017 raadvoorstel voor de invoering van diftar (systeem met gedifferentieerde tarieven, waarbij de hoogte van de afvalstoffenheffing is gekoppeld aan de hoeveelheid aangeboden restafval).

Resultaat 2017

 • In 2017 is het noodzakelijk onderhoud aan reguliere inzamelmiddelen conform planning uitgevoerd.
 • Noodzakelijke investeringen OAT zijn voorzien in de exploitatie.
 • Invoering diftar: in september 2017 is besloten de invoering van diftar een jaar uit te stellen tot 1 januari 2019; Dit heeft geleid tot uitstel van de hiervoor benodigde investeringen tot 2018. Privacy aspecten vormen hierbij een belangrijk aandachtspunt.
 • Uitrol omgekeerd inzamelen is nagenoeg afgerond.