Riolering

Actuele kaders

 • Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP5) 2014-2018 (raadsbesluit 2015).

Ambitie

 • Uitgangspunt voor het GRP5 is uitvoering van wettelijk verplichte taken en een herstel- en vervangingsprogramma, waarmee de risico’s op bezwijkende riolen minimaal zijn.
 • Alle riolen met een levensduur van minder dan vijf jaar worden vervangen. Riolen met een levensduur minder dan 10 jaar worden alleen vervangen als ze in een projectgebied liggen.
 • In het GRP5  zijn geen middelen opgenomen voor de aanpak van bekende plekken met wateroverlast op straat.
 • Naar aanleiding van de wateroverlast in de zomer van 2014 is de aanpak wateroverlast Arnhem-Noord opgesteld en door de raad vastgesteld (2015). De aanpak is nadrukkelijk een gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid (gemeente en waterschap) en de particulieren (bewoners, bedrijven, instellingen).

Planning

 • De gemiddelde theoretische technische levensduur van een rioolstreng is 60 jaar. Belangrijke bepalende factoren voor de levensduur zijn de stabiliteit van de ondergrond, het gebruik van de buitenruimte boven het riool en het gebruik van het riool zelf. In de praktijk is de gemiddelde levensduur in Arnhem iets langer dan 60 jaar. In Arnhem ligt op dit moment 135 kilometer riool dat ouder is dan 60 jaar.
 • In de komende planperiode worden alleen nog maar die riolen vervangen die op technische gronden ook echt vervangen moeten worden.
 • Bij de uitvoering wordt gestreefd naar zoveel mogelijk samenloop met noodzakelijke bovengrondse werkzaamheden. Dit vraagt om een goede samenwerking met de wijkteams leefomgeving per gebied.

Resultaat 2017

 • In 2017 zijn grote rioolvervangingen gerealiseerd in de wijken/buurten: Plattenburg, Sonsbeek-Noord, Graaf-Ottoplein, Spijkerbuurt, Hazegrietje, Zuidelijke binnenstad en Geitenkamp. Van het moerriool is de overstort aan de Boterdijk vervangen. De in 2016 opgelopen vertraging bij de rioolvervanging is in 2017 gedeeltelijk ingelopen.
 • Bij de vervangingsopgaven is steeds onderzocht of maatregelen om wateroverlast te verminderen effectief ingezet konden worden. In het Spijkerkwartier, de Geitenkamp en Plattenburg zijn maatregelen gerealiseerd om de wateroverlast te verminderen, dan wel om de waterstromen beter te sturen zodat ze in ieder geval minder overlast veroorzaken. In de Zuidelijke binnenstad, bij het Velperpoortplein en bij de Wagnerlaan (Rijnstate) zijn maatregelen genomen bij de herinrichting van de openbare ruimte dan wel ander groot onderhoud.
 • De renovatie van het Moerriool is voorbereid. De uitvoering van fase 1 tussen de Zijpsepoort en de Oude Kraan is geprogrammeerd voor 2018.
 • De realisatie van riolering blijft enigszins achter op de begroting. Deze achterstand is ontstaan door een aangepaste planning van rioleringsprojecten.