Speelvoorzieningen

Actuele kaders

 • Nota Ruimte voor de Jeugd (Spelennota) 2010-2020 (raadsbesluit 2009).
 • Initiatiefvoorstel Groene Speelplaatsen (raadsbesluit 2013).

Ambitie

De ambitie die binnen de huidige kaders nagestreefd worden, is:

 • behoud van de 10% (groene) veilige gebruiksruimte;
 • waar mogelijk grote natuurlijke speel- en ontmoetingsruimtes voor alle leeftijden in de wijken;
 • speelvoorzieningen in de (semi-) openbare ruimte moeten voldoen aan de normen van het Warenwetbesluit, Attractie- en Speeltoestellen (WAS);
 • de onderhoudsambitie voor speelvoorzieningen is B-niveau.

Planning

 • Dagelijks onderhoud en inspectie worden op vastgesteld onderhoudsniveau voortgezet.
 • Versleten toestellen en toestellen die niet meer veilig bespeelbaar zijn worden verwijderd.
 • Vervangen of plaatsen van speeltoestellen wordt afgestemd met de wijk.

Resultaat 2017

 • Inspectie speelvoorzieningen

Alle inspecties zijn conform planning uitgevoerd.

 • Dagelijks onderhoud

Het dagelijks onderhoud is conform planning uitgevoerd.

 • Vervangingen

11 oude speeltoestellen zijn in overleg met de teams leefomgeving vervangen, deze toestellen waren de investering van het repareren niet meer waard. Daarnaast zijn 3 oude speeltoestellen verwijderd en nog niet vervangen omdat op een locatie een project gaat starten en op de andere plek er geen behoefte meer was aan een speeltoestel. Er zijn 2 toestellen bijgeplaatst en 4 speelplekken zijn heringericht op verzoek van en samen met team leefomgeving en de buurt.

 • Aanleg grote speel- en ontmoetingsruimte

Er is gestart met de voorbereiding voor de aanleg van 1 grote speel- en ontmoetingsruimte in park Spelderveld (Waterspeeltuin). Samen met team leefomgeving en de buurt worden plannen gemaakt om deze plek op te knappen en in te richten.