Overzicht basisniveaus onderhoudsobjecten

centrum

winkel centra

wijken
>BGB

wijken <BGB

bedrijfs terreinen

bossen/ parken

hoofdinfra

fietspaden

groen

A

A

B/C

C

B/C

B

speelvoorzieningen

B

B

B

C

B

B

recreatievoorzieningen

A

A

B

C

B

B

verhardingen

A

A

C

C/D

B

B

B

A/B

verkeersvoorzieningen

B

B

B

C

B

B

B

B

 kunstwerken

B

B

B

C

B

B

B

B

beeldende kunst

B

B

B

C

B

B

B

B

zwerfvuil en onkruid

A

A

C

C

C

C

C

C

overige stadsreiniging

A

A

C

C

C

C

C

C

openbare verlichting

B

B

B

C

B

B

B

B

riolering

B

B

B

B

B

B

B

B

water

B

B

B

C

B

B

In het bovenstaande overzicht zijn de in Arnhem gehanteerde basisniveaus (CROW) voor de diverse onderhoudsobjecten met ingang van 2017 op hoofdlijnen weergegeven. Meer gedetailleerd wordt daarop ingegaan bij de diverse objecten van onderhoud. Met de komst van wijksturing (Van Wijken Weten) vanuit de Wijkprogramma's wordt het mogelijk om op wijkniveau hiervan af te wijken.