Wegen

Actuele kaders

 • Beleidsnota Wegenonderhoud (raadsbesluit 2008)
 • Besluitvorming bezuinigingen (raadsbesluiten 2012, 2013)

Ambitie

De huidige ambities liggen na verschillende bezuinigingen op het volgende niveau:

 • B voor hoofdwegen en busbanen*;
 • A voor fietspaden*;
 • C voor wijkwegen, met parkeervakken op D.

* Hoofdwegen en (hoofdnetwerk) fietspaden zijn gedefinieerd in de structuurvisie 2020, doorkijk 2040.

Planning

Het beheerplan 2017, in het najaar van 2016 geactualiseerd, is qua planning bepalend voor het groot onderhoud. Waar mogelijk wordt -met name voor wijkwegen- samenloop gecreëerd met groot onderhoud en de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

Resultaat 2017

Hoofdstructuur

 • Het onderhoud is conform planning uitgevoerd.
 • In samenloop is onderhoud aan de Weertjesstraat (project "Zuidelijke Binnenstad") uitgevoerd.
 • Een aantal grote samenloop projecten (Apeldoornseweg en Roermondsplein) is in voorbereiding.
 • Bij alle projecten in de openbare ruimte worden, daar waar mogelijk en financieel haalbaar, maatregelen genomen om de wateroverlast ter plekke te verminderen.

Wijkwegen en fietspaden

 • Er is groot onderhoud uitgevoerd aan de Holleweg en in de buurt het Hazegrietje.
 • Diverse fietspaden in Elderveld zijn aangepakt.

Verkeer infrastructuur

 • De herinrichting van de omgeving van het Velperpoort station is gerealiseerd. Daarnaast is er een start gemaakt met de aanleg van de snelfietsroute Arnhem-Wageningen en Arnhem-Dieren.

De stand van zaken wat betreft de achterstand van het onderhoud eind 2017 is in de onderstaande tabel samengevat.

De zichtbare achterstand bij hoofdwegen en fietspaden wordt voor een deel veroorzaakt door het wachten op samenloop tussen de onderhoudsopgave en herinrichtingswensen op het gebied van mobiliteit (Velperweg, Apeldoornseweg, Oude Zevenaarseweg, Groningensingel, en andere). Met uitzondering van de hoofdwegen is dit beeld in lijn met de prognose in de MJPB, waarbij sprake is van een geleidelijke afname van de achterstand.
 

Fietspaden

Hoofdwegen

Wijkwegen

Achterstand 2017

21 % slechter dan A

19 % slechter dan B

11 % slechter dan C

Recent is duidelijk geworden, dat langer blijven onderhouden van asfaltwegen op het huidige kwaliteitsniveau meerjarig leidt tot hogere kosten en daarmee tot kapitaalvernietiging. Dit omdat het moment van ingrijpen bij het huidige kwaliteitsniveau langer wordt uitgesteld, en de uitgestelde maatregelen uiteindelijk omvangrijker en daarmee duurder blijken te zijn dan eerder werd aangenomen.